Translation :

  • Hrusikesh Panda Avaryada Oriya Kathagalu, Kannad, T. Several, Karnataka Sahitya Vedike, Bangalore, 1994
back